Regulamin Usługi

REGULAMIN USŁUGI

Emapa Web Router

 
§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie Usługi Emapa Web Router, wymienione poniżej określenia, odpowiednio w liczbie pojedynczej lub mnogiej, oznaczają:

Cennik

Wykaz opłat związanych z korzystaniem z Usługi wraz ze szczegółową specyfikacją parametrów Usługi obowiązujący w momencie zawarcia Umowy, opublikowany na stronie www.emapa.pl.

Demo

Ograniczoną funkcjonalnie i czasowo demonstracyjną wersję Usługi.

Dokumenty Związane

Inne poza Regulaminem dokumenty regulujące funkcjonowanie Usługi, jej części lub usług dodatkowych, takie jak przykładowo Cennik lub szczegółowe warunki licencji Danych Mapowych.

Kodeks Cywilny

Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 rok Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Konto

Przypisany Użytkownikowi login (identyfikator) i hasło oraz ogół informacji i danych związanych z korzystaniem z Usługi przez danego Użytkownika.

Okres Abonamentowy

Okres na jaki został udzielony płatny dostęp do Usługi.

Prawo Polskie

Przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca

Osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin

Niniejszy Regulamin Usługi Emapa Web Router, określający zasady prowadzenia i korzystania z Usługi  przez Użytkowników, w tym warunki płatnego korzystania z Usługi.

Rejestracja

Ogół czynności związanych z założeniem Konta i jego aktywacją.

Strony

Emapa oraz Użytkownik.

Usługa / Usługa Emapa Web Router

Opisane na stronie internetowej: http://www.emapa.pl, zorganizowane rozwiązanie informatyczno-informacyjne dostępne w sieci Internet pod adresem http://webrouter.emapa.pl., umożliwiające między innymi planowanie i optymalizację tras.

 

Umowa

Umowa zawarta pomiędzy Stronami, której integralną część stanowi Regulamin.

 

Usługodawca/Emapa

Spółkę Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 12, wpisaną do w rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00000489607, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, Regon: 472865527, NIP:725-18-08-677.

 

Użytkownik

Przedsiębiorcę korzystającego z Usługi lub osobę korzystającą z wersji Demo.

 

Materiały

Jakiekolwiek treści Użytkownika, które są przechowywane i przesyłane w związku lub podczas korzystania z Usługi.

 

Dane Mapowe

Wykorzystywane do świadczenia Usługi mapy cyfrowe Emapa  oraz innych podmiotów. Emapa zastrzega sobie możliwość korzystania z map dowolnych poddostawców na bazie stosownych umów.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Usługa świadczona jest bezpośrednio przez Usługodawcę.
 2. Korzystanie z Usługi odbywa się na podstawie Regulaminu i Dokumentów Związanych. Podejmując działania związane z uzyskaniem dostępu do Usługi, Użytkownik akceptuje Regulamin i Dokumenty Związane.
 3. Użytkownikami Usługi mogą być wyłącznie Przedsiębiorcy. Emapa zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy dany Użytkownik jest Przedsiębiorcą oraz prawo do żądania dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt.
 4. Usługa świadczona jest odpłatnie z zastrzeżeniem, że wersja Demo udostępniana jest nieodpłatnie.
 5. Warunkiem uzyskania dostępu do Usługi jest Rejestracja potencjalnego Użytkownika i założenie Konta.
 6. Emapa zastrzega sobie prawo odmowy Rejestracji potencjalnego użytkownika i odmowy założenia mu Konta. Działania te mogą być podjęte w następujących przypadkach:
 • naruszenia w przeszłości Regulaminu lub Dokumentów Związanych przez podmiot ubiegający się o Rejestrację i założenie Konta;
 • naruszania Regulaminu przez Użytkownika.
 1. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, w tym w szczególności adres poczty e-mail, są wykorzystywane przez Emapa do komunikacji z Użytkownikiem związanej z korzystaniem z Usługi i wszelkie powiadomienia na nie wysłane są traktowane jako prawidłowo doręczone.
 2. Usługa i dane udostępniane w ramach Usługi, w szczególności Dane Mapowe, są przedmiotem praw autorskich. Każde wykorzystanie Usługi i udostępnionych w jej ramach danych wykraczające poza zakres określony w Regulaminie oraz Dokumentach Związanych, w tym ale nie tylko, systematyczne pobieranie danych, przekazywanie danych osobom trzecim oraz ich edycja są zabronione i podlegają odpowiedzialności prawnej.
 3. Emapa zastrzega sobie prawo do aktualizowania i rozszerzania Danych Mapowych oraz innych danych wykorzystywanych do świadczenia Usługi w dowolnie wybranym przez siebie czasie oraz zakresie, z zachowaniem postanowień §7 ust. 3.
 4. Emapa dokłada starań, aby Dane Mapowe i inne wykorzystywane w Usłudze dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Jednak ze względu na proces aktualizacji zarówno Dane Mapowe, jak i informacje o opłatach drogowych czy ruchu drogowym mogą nie w pełni pokrywać się ze stanem faktycznym. Użytkownik potwierdza, że jest tego świadomy i zrzeka się dochodzenia od Emapa S.A. jakiegokolwiek zadośćuczynienia za ewentualne straty powstałe w wyniku niezgodności ww. danych ze stanem faktycznym.
 5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 6. Wszelkie postanowienia dotyczące działania Użytkownika mają również zastosowanie do działań podejmowanych przez osoby działające w imieniu Użytkownika.

 

§ 3 Rejestracja

 1. Rejestracji dokonuje się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie http://www.emapa.pl.
 2. Osoba dokonująca Rejestracji oświadcza, że jest osobą uprawnioną do występowania w imieniu Przedsiębiorcy.
 3. Dane wymagane w procesie Rejestracji muszą być kompletne, prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania zmian w danych podanych w formularzu rejestracyjnym, a także ewentualnie innych danych przechowywanych na jego Koncie.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego, na podany przez Użytkownika adres e-mail, przesłany zostanie e-mail zawierający link do potwierdzenia założenia Konta. Link jest aktywny 24 godziny od jego wygenerowania. E-mail będzie zawierał również warunki Usługi wybrane przez Użytkownika, takie jak Okres Abonamentowy czy wariant Usługi.
 5. Płatność za Usługę może być zrealizowana wyłącznie kartą płatniczą, przelewem internetowym lub przelewem bankowym.
 6. Po otrzymaniu płatności przez Emapa Konto zostanie niezwłocznie aktywowane, a Użytkownik uzyska możliwość korzystania z Usługi potwierdzoną wiadomością e-mail.
 7. Dokonanie płatności oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy na warunkach podanych w Regulaminie.
 8. Wraz z udzieleniem dostępu zgodnie z pkt. 7 powyżej Emapa prześle Użytkownikowi na adres e-mail podany w procesie Rejestracji elektroniczną fakturę VAT tytułem opłaty należnej za korzystanie z Usługi.
 9. W przypadku wersji Demo opłata nie jest wymagana, a Konto zostanie aktywowane po kliknięciu w link aktywacyjny.
 10. W trakcie Rejestracji osoba dokonująca Rejestracji ustanawia login w postaci adresu e-mail i dedykowane hasło dostępu do Konta. Hasło należy traktować jako dane poufne i zabezpieczyć przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 11. W przypadku powzięcia informacji, względnie podejrzenia, że hasło uzyskała osoba nieuprawniona, bądź że osoba nieuprawniona korzysta z Usługi w ramach Konta Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany natychmiast skontaktować się z Emapa.
 12. Jeśli Emapa posiada uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że osoba trzecia bezprawnie korzysta z danych dostępowych Użytkownika, wówczas ma prawo zablokować Konto i jest zobowiązana skontaktować się z Użytkownikiem celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa ujawnienia będących w jego posiadaniu loginu i hasła.

 

§ 4 Wersja Demo

 1. Wersja Demo udostępniana jest na okres 14 dni liczony od dnia aktywacji Konta.
 2. Ograniczenia wersji Demo:
  • do 10 zapisanych tras;
  • do 5 pojazdów;
  • do 100 obiektów w bazie;
  • brak możliwości eksportu danych
  • tylko jedna osoba może korzystać z Konta Użytkownika
 3. Po upływie 14-dniowego okresu dalsze korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie po wykupieniu dostępu płatnego.

 

§ 5 Licencja

 1. Na okres obowiązywania Umowy Emapa udziela Użytkownikowi odpłatnej (w ramach wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług), niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Usługi, Danych Mapowych i danych wytworzonych w wyniku świadczenia Usługi oraz dotyczącej ich dokumentacji w zakresie, jaki jest niezbędny w celu korzystania przez Użytkownika z Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik może korzystać z Usługi i jej rezultatów wyłącznie na użytek wewnątrzorganizacyjny własnego przedsiębiorstwa.
 3. Za nieuprawnione użycie będzie uznawane w szczególności dokonywanie masowego geokodowania adresów (t.j. ustalania współrzędnych geograficznychna podstawie adresu) lub degeokodowania współrzędnych geograficznych (ustalania adresu na podstawie współrzędnych geograficznych), nie związanego z wyznaczaniem tras oraz eksportu zgeokodowanej bazy danych do wykorzystania w innych celach lub systemach.
 4. Podmiotem uprawnionym do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Usługi, Danych Mapowych oraz ich modyfikacji, a także informacji związanych z instalacją jest wyłącznie Emapa. Autorskie prawa majątkowe do danych zawartych w Usłudze pozostają przy ich właścicielach.
 5. Udzielana Użytkownikowi przez Emapa licencja na Usługę nie obejmuje wytwarzania jej egzemplarzy (m.in. techniką cyfrową lub zapisu magnetycznego) oraz publicznego wyświetlania, a także upoważniania osób trzecich do dokonywania tych czynności.
 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownikowi nie wolno ani w całości, ani w części powielać Usługi, Danych Mapowych i innych danych oraz udostępnionej dokumentacji. Użytkownikowi nie wolno ani bezpośrednio, ani pośrednio wprowadzać do Usługi i wykorzystywanych w niej Danych Mapowych oraz innych danych jakichkolwiek zmian, dokonywać ich dekompilacji czy deasemblacji, ani też poddawać ich inżynierii odwrotnej. Wszystkie kopie muszą zawierać te same oznaczenia dotyczące praw autorskich, wskazania źródeł i inne oznaczenia, co egzemplarze oryginalne.
 7. Z niniejszego Regulaminu nie wynika przeniesienie jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej do Usługi, Danych Mapowych lub innych związanych z nią danych, niezależnie od ewentualnego wprowadzenia przez Użytkownika jakichkolwiek modyfikacji, a także niezależnie od zmiany ich ewentualnego charakteru lub znaczenia. Z wyjątkiem Materiałów Użytkownik w żadnym przypadku nie może modyfikować oznaczeń dotyczących praw autorskich ani zawartości Usługi.

 

§ 6 Czas trwania, przedłużanie i zmiana warunków Usługi

 1. Odpłatny dostęp do Usługi udzielany jest na Okres Abonamentowy wybrany przez Użytkownika spośród opcji dostępnych Cenniku.
 2. Korzystanie z Usługi jest przedłużane na tych samych warunkach na kolejny Okres Abonamentowy pod warunkiem dokonania opłaty.
 3. Przedłużenie korzystania z Usługi na warunkach innych niż aktualne odbywa się na analogicznych zasadach, jak wykupienie dostępu po raz pierwszy, opisanych w §2 Regulaminu.
 4. Użytkownik może dokonać zmiany Umowy, polegającej na rozszerzeniu/zwiększeniu parametrów dostępu w trakcie Okresu Abonamentowego. W tym przypadku zmiana taka będzie miała zastosowanie i trwać będzie do końca bieżącego Okresu Abonamentowego – pod warunkiem, że Użytkownik uiści dodatkową opłatę wynikającą ze zwiększenia parametrów.
 5. Zmiana Umowy polegająca na ograniczeniu/zmniejszeniu parametrów i tym samym zmniejszeniu opłaty za dostęp do Usługi, możliwa jest wyłącznie przy przedłużaniu korzystania z Usługi na następny Okres Abonamentowy.
 6. Emapa zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Cennika. Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie Usług zakupionych po dniu wprowadzenia zmiany i nie daje Emapa ani Użytkownikowi jakiegokolwiek prawa dochodzenia różnic w stosunku do już opłaconych Okresów Abonamentowych. O zmianie Cennika Emapa poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej, na której opublikowany jest Cennik.
 7. Emapa zastrzega sobie prawo stosowania cen promocyjnych, różnych od cen określonych w Cenniku, w przypadku Użytkowników i w okresach spełniających zdefiniowane przez Emapa kryteria.
 8. Dane Użytkownika, który nie przedłużył korzystania z Usługi, w tym Materiały oraz dane wytworzone przez niego, są utrzymywane przez okres 30 dni od zakończenia Okresu Abonamentowego, po czym są one kasowane.

 

§ 7 Dostępność Usługi

 1. Emapa będzie dokładać wszelkich starań aby średnia dostępności Usługi wynosiła 98 % czasu w miesiącu kalendarzowym.
 2. Emapa rekomenduje użycie przeglądarki Chrome lub Firefox. W przypadku innych przeglądarek działanie Usługi może nie być zapewnione w 100%.
 3. Emapa systematycznie prowadzi planowe prace konserwacyjne, które mogą skutkować czasową niedostępnością części lub całości Usługi. O planowanych pracach konserwacyjnych Użytkownicy będą powiadamiani mailem, na adres podany do korespondencji, nie później niż 5 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.
 4. Emapa nie ponosi odpowiedzialności za:
 • niedostępność Usługi spowodowaną siłą wyższą lub zdarzeniami losowymi;
 • skutki korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub Dokumentami Związanymi;
 • następstwa błędnej obsługi Usługi przez Użytkownika (np. zmiany w bazie danych Użytkownika).

 

§ 8 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych parametrów korzystania z Usługi, w tym liczby pojazdów i liczby obiektów.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania Emapa przerw, względnie błędów, w działaniu Usługi wraz z dokładnym opisem stwierdzonych błędów oraz wszelkim innymi informacjami, przydatnymi do usunięcia błędu.
 3. Użytkownik nie może stosować oprogramowania ani urządzeń technicznych mogących kopiować i/lub modyfikować Usługę lub zagrażać jej stabilności i działaniu. W szczególności Użytkownikowi nie wolno próbować uzyskiwać dostępu do Usługi w inny sposób, niż poprzez standardową przeglądarkę internetową.
 4. Użytkownik oświadcza, że korzystanie przez niego z Usługi nie narusza przepisów Prawa Polskiego lub przepisów prawa obowiązującego w państwie, w którym ją użytkuje.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Emapa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika przepisów i postanowień odpowiednich umów licencyjnych, oraz że ewentualne naruszenia mogą być przedmiotem odpowiedzialności Użytkownika wobec stron trzecich, właścicieli praw licencyjnych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku uzyskania przez Emapa informacji na temat tego, że użytkowane przez niego w ramach Usługi treści naruszają autorskie prawa majątkowe i/lub dobra osobiste osób trzecich i/lub ich zamieszczenie stanowi naruszenie jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób trzecich, Emapa jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zwrotu wynagrodzenia za czas pozostały do końca Okresu Abonamentowego.
 7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Emapa w związku z naruszeniami określonymi w ust. 6, Użytkownik zobowiązuje się pokryć poniesioną w związku z tym przez Emapa szkodę.
 8. Zabronione jest samodzielne uzyskiwanie przez Użytkownika dostępu do kont innych Użytkowników, a także wykorzystywanie Usługi w celu wyrządzenia szkody podmiotom trzecim.

 

§ 9 Wypowiedzenie korzystania z Usługi

 1. Wypowiedzenie korzystania z Usługi przez Użytkownika może zostać przesłane w dowolnym momencie bieżącego Okresu Abonamentowego, co jednak w żadnym przypadku nie skutkuje zwrotem części lub całości opłaty poniesionej przez Użytkownika za korzystanie z Usługi w ramach bieżącego Okresu Abonamentowego.

 

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Emapa nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, wskutek działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub Dokumentów Związanych.
 2. Emapa nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika;
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Użytkownika;
  • naruszenia przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu przez Użytkownika;
  • siły wyższej;
  • niewłaściwego posłużenia się przez Użytkownika przekazanymi mu danymi autoryzacyjnymi;
  • pobrania przez Użytkownika informacji oraz materiałów z sieci Internet, ani za ich charakter oraz skutki ich wykorzystania;
  • udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do Konta, a także wejścia osób nieuprawnionych w posiadanie hasła i danych Użytkownika.
 3. Emapa dokłada niezbędnych starań aby zapewnić poprawne funkcjonowanie Usługi w wymiarze wskazanym w §6 ust. 1 Regulaminu, jednakże możliwe jest wystąpienie krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Usługi lub błędów w jej działaniu.
 4. Jeśli zgłoszony błąd zostanie potwierdzony i uznany za zasadny, Emapa usunie go w najkrótszym możliwym terminie.
 5. Całkowita odpowiedzialność Emapa wobec Użytkownika jest ograniczona do odpowiedzialności za szkody rzeczywiste i nie przekroczy kwoty wynagrodzenia wniesionej przez Użytkownika za Okres Abonamentowy, w którym szkoda została poniesiona.

 

§ 11 Bezpieczeństwo i ochrona danych Użytkowników
Sprawy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Użytkowników reguluje Dokument Związany – „Emapa Web Router – Polityka prywatności”.

 

§ 12 Zmiany Regulaminu

 1. Emapa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, z zachowaniem okresu powiadomienia, a także prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, usługowych, itp.
 2. O zamierzonych zmianach Regulaminu, wraz z terminem ich wprowadzenia, Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na co najmniej 14. dni przed wejściem ich w życie.
 3. Strony przyjmują, że Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu, jeśli nie wypowiedział Umowy w okresie wskazanym w ust. 2.
 4. Zmiany Regulaminu o charakterze porządkowym (jak np. zmiana adresu Emapa) lub wprowadzające nowe funkcje czy warianty Usługi, które nie mają wpływu na istniejące prawa i obowiązki Użytkownika, nie stanowią podstawy do rozwiązania Umowy.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Do Regulaminu stosuje się Prawo Polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu korzystania z Usługi rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Emapa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2016 r.